Omgevingsmanagement

Succesvol omgevingsmanagement

De overheid staat de komende tijd voor grote uitdagingen in het ruimtelijk domein. Veel infrastructurele werken zijn aan vervanging of groot onderhoud toe, provinciale wegen voldoen niet meer aan veiligheidsnormen, dijken moeten verzwaard worden, problemen ten aanzien van droogte en wateroverlast moeten het hoofd geboden worden.

Goed omgevingsmanagement is nodig in alle fasen van de projecten en onmisbaar om de brug te leggen tussen de noodzaak van de veranderingen en de wensen uit de omgeving. Om niet alleen de boodschapper van de overheid te zijn, is het van belang dat de omgevingsmanager goed kan luisteren naar de wensen en bezwaren in de omgeving. Omgevingsmanagement verloopt succesvol als de omgeving het belang van de verandering ziet én zich gehoord voelt. Dat de inwoners hun wensen voor het gebied terug zien komen in de realisatie van het project, zodat het een gedeeld belang en een gedeeld project wordt. Zoals een bewoner tegen mij zei: ‘dit is ónze rotonde’, en zo is het.

Van plan naar uitvoering

In de planstudiefase kan gestart worden met het inventariseren van klantwensen van de belangrijkste stakeholders en kan omgevingsmanagement helpen bij de keuze van het uiteindelijke tracé of de gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld middels een ambitieweb: wat vinden de stakeholders belangrijk bij het ontwikkelen van dit gebied? In de voorbereidings- of ontwerpfase dient het KES compleet te worden gemaakt, moeten de stakeholders zijn bevraagd en geïnformeerd, en kan het participatieproces vormgegeven worden in de ontwerpfases. Met een brede blik kijken is in deze fase van groot belang: hebben we alle stakeholders in beeld, kennen we alle belangen, weten we welke cultuurhistorische aspecten een rol spelen in het gebied, hebben we voldoende onderzoek gedaan naar de ecologische effecten, zijn alle (meekoppel)kansen en kansen voor duurzaamheid in beeld? Zijn alle participatiemomenten en inspraakmomenten in planning gezet en duidelijk gecommuniceerd met de stakeholders? Weten zij welke procedures er doorlopen moeten worden voordat de bouw of aanleg van start gaat? Zijn de communicatiemiddelen adequaat ingezet en volledig passend bij de omgeving (geen digitale nieuwsbrief in een wijk met alleen maar ouderen bijvoorbeeld). Ook intern is de wisselwerking tussen techniek en omgevingsmanagement van groot belang. Landen de klanteisen wel in het ontwerp? In de realisatiefase ten slotte, is de omgevingsmanager heel belangrijk voor de snelle communicatie tussen uitvoerders, opdrachtgever en omgeving; een duidelijk aanspreekpunt voor de buurt, voor de gebiedspartners en de bestuurders.

Duurzame relatie met de omgeving

Samenwerking binnen een projectteam is niet alleen voor het slagen van het project van groot belang, maar ook voor een duurzame relatie met de omgeving. Als overheid wil je een goede relatie houden met je achterban. Als in de voorbereidingsfase het omgevingsmanagement goed is ingericht met onder andere informatiebijeenkomsten, inspraakmomenten, ontwerpateliers, dan is de basis gelegd voor een succesvolle realisatie van het project.

Strategisch omgevingsmanagement

Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) is een projectmatige manier van werken die helpt om complexe projecten of programma’s soepel te laten verlopen. Door onder andere de SOM-methode toe te passen, werk ik gestructureerd en vanuit strategie om conflicten met de omgeving op te lossen of te voorkomen. Dankzij strategisch omgevingsmanagement werken we binnen projectteams resultaatgericht aan veelzijdige projecten en duurzame relaties. Ik volgde de SOM-opleiding via TwijnstraGudde.

Als omgevingsmanager/adviseur omgeving betrokken geweest bij:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, deze verschijnt maximaal 3 keer per jaar.